Leveringsvoorwaarden

ELDA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg, nr: 50028383. BTW nummer: NL 8225.00.036.B01.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarin het bedrijf “Elda ICT Services B.V.”, gevestigd te Rijen aan de Dongenseweg 18, hierna te noemen “Gebruiker”, partij is, behoudens incidentele wijzigingen welke door de gebruiker alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd. Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met gebruiker in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. In geval van levering van diensten wordt onder “Gebruiker” mede “opdrachtnemer” en onder Koper mede “opdrachtgever” verstaan.

 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 3. Een Koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Gebruiker heeft gecontracteerd, wordt geacht daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Gebruiker, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 5. De internetsite van Gebruiker richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.

 6. Door het gebruik van de internetsite van Gebruiker en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 7. Gebruiker is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 8. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Gebruiker zijn geen offerte.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Koper, behoudt Gebruiker zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Gebruiker dit schriftelijk aan Koper bekend maken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden Gebruiker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Inkoop- en andere voorwaarden van een Koper worden door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Gebruiker worden aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Gebruiker is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit
  schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een
  overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of de einddatum van deze aanbieding is bereikt.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Gebruiker op haalbaarheid is beoordeeld. Gebruiker heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de Koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 4. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
 6. Koper en Gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een
  gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Gebruiker gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en overige gegevens opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van Gebruiker gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. Koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Gebruiker te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Gebruiker van € 500,- per dag.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en ander van overheidswege verplichte heffingen (bijvoorbeeld verwijderingsbijdrage).
 2. De zaken van Gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. De diensten van Gebruiker worden verricht tegen de prijs die Gebruiker na het verlenen van de diensten op de door hem gebruikelijke wijze calculeert.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 4. De Koper is de prijs verschuldigd die Gebruiker in haar bevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Gebruiker worden gecorrigeerd.
 5. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.
 6. Gebruiker kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en
  zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

Verzending/aflevering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt verzonden volgens de standaardmethode van de Gebruiker. In het geval Koper kiest voor verzending via deze methode, reizen de zaken voor risico van Koper. Gebruiker draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken voor verzending zijn afgegeven.
 2. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
 3. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 4. Koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de Koper opgeslagen.
 5. In geval de Koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Gebruiker op te geven opslagplaats, heeft Gebruiker het recht om de zaken naar haar
  keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van
  de hiervoor genoemde opslag en de door Gebruiker gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Gebruiker.
 2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven.
 3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Gebruiker na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling
  vereist, waarbij Gebruiker een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om zijn verplichtingen na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Gebruiker. Dit is slechts anders
  in geval van opzet of grove schuld van Gebruiker of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Betalingen

 1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, vooraf te geschieden aan de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Gebruiker een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Gebruiker zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij bestellingen via de internetsite kan hetzij onder rembours, hetzij bij vooruitbetaling worden betaald:
  Gebruiker kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen van Gebruiker.
 3. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven EUR 2.000,- worden niet onder rembours bezorgd.
 4. Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële Koper, alsook autorisatie, is voldaan.
 5. In het geval door Gebruiker een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden
  overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 6. Indien de Koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Gebruiker verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 7. Indien de Koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Gebruiker tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de Koper
  gehouden aan Gebruiker te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 120,- per factuur.
 8. Niet tijdige betaling geeft Gebruiker het recht zijn prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Koper recht heeft op
  schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Gebruiker op volledige vergoeding door Koper van eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 9. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Gebruiker te verrichten prestaties, een en ander op een door Gebruiker aan te geven wijze.
 10. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 11. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Koper dat de
  voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Gebruiker uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Elda ICT Services BV
 2. Het staat de Koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
 3. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker de zaken aan Gebruiker ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Gebruiker of aan de door Gebruiker aan te
  wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
 4. Gebruiker verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de Koper het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de Koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud
  van pandrecht van Gebruiker ten behoeve van andere aanspraken die Gebruiker op de Koper heeft. De Koper zal op eerste verzoek van Gebruiker zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de Koper hiermee nalatig blijft.
 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Gebruiker tot volledige voldoening van al hetgeen Gebruiker van de Koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
 6. Voor aankoop van Software geldt, voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven, altijd het gebruikersrecht. De koper heeft nimmer het recht om Software door te verkopen aan derden.

Reclame

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Gebruiker kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de Koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door Gebruiker gegrond wordt bevonden, heeft Gebruiker het recht naar zijn keuze:
 4. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 5. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Gebruiker worden afgegeven;
 6. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 8. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 9. De Koper dient in voorkomend geval Gebruiker onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 10. Eventuele terugzending van zaken aan of van de Koper geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Gebruiker aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Gebruiker deze zaken aan de Koper afleverde.
 11. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Garantie

 1. Gebruiker staat in voor de kwaliteit van de door hem naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door hem geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt pas garantie verleend als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen en alleen in het geval er garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing zijn.
 3. Indien de Koper aan Gebruiker een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Gebruiker. De Koper zal dan Gebruiker vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 4. Door de Koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Gebruiker verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Gebruiker zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 5. Noch op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Gebruiker garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 6. De Koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Gebruiker op te geven adres, op rekening van Koper, onder vermelding van een bij Gebruiker op te vragen referentienummer.
 7. Voor zaken met een door andere dan Gebruiker bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 8. De Koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien;
 9. De Koper de zaken heeft verwaarloosd.
 10. De Koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Gebruiker zijn verricht.
 11. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
 12. Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 13. Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
 14. Indien de Koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  Handelsmerk De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Gebruiker afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde.
 2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde.
 3. De gebruiker en de wederpartij vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen
  met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.

Overmacht

 1. Indien en voor zover de gebruiker haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan nakomen door overmacht is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt onder andere mede begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker zaken betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmoeilijkheden beïnvloeden.
 3. Van een geval van overmacht wordt door de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, aan de wederpartij mededeling gedaan.

Ontbinding

 1. Indien de Koper zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is / wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij totverkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Gebruiker te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Gebruiker het recht, zonder enige ingebrekestelling, zijnerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de Koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Gebruiker schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Gebruiker verrichte prestaties, en heeft Gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gebruiker en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Gebruiker en Koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen
Zoeken